Regulamin

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z usługi Szlaki, której właścicielem i administratorem jest W3media.pl s.c. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 15.

§1 Definicje

 1. Operator - W3media.pl s.c. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 15, NIP: 945-212-37-28, e-mail: kontakt@w3media.pl
 2. Aplikacja - aplikacje mobilne Szlaki dla systemów Android oraz iOS
 3. Serwis www - serwis www w domenie szlaki.app
 4. Usługa - Aplikacja, Serwis www oraz oprogramowanie na serwerach niezbędne do świadczenia usług
 5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z Usługi
 6. Konto - istniejący w bazie danych Usługi wpis potwierdzający fakt rejestracji Użytkownika, w tym również rejestracji za pośrednictwem Facebook, Apple i Google
 7. Mapy - udostępnione w Usłudze podkłady map, informacje o przebiegu szlaków turystycznych oraz punktów
 8. Treści Użytkownika - treści udostępnione przez Użytkownika w Usłudze, w szczególności zdjęcia, komentarze oraz ślady nagranych tras
 9. Treści - wszelkie treści udostępnione w Usłudze, w tym Mapy i Treści Użytkownika

§2 Warunki ogólne

 1. Za pośrednictwem Usługi Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie opisanym w niniejszy Regulaminie.
 2. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Usługi w całości albo w części oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Usługi, w tym utratę Treści Użytkownika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikłe z planowania tras i dostarczonymi wskazówkami przez Usługę. Operator dokłada wszelkich starań, aby Treści były jak najbardziej rzetelne i aktualne oraz aby generowane wskazówki były jak najbardziej trafne.
 4. Operator zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Usługi, w szczególności przerw wynikłych z powodu awarii lub prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.
 5. Operator nie odpowiada za Treści, których nie jest autorem, w szczególności za Treści Użytkowników.
 6. Operator nie odpowiada za merytoryczną zawartość Treści.
 7. W Aplikacji i Serwisie www mogą być umieszczane treści reklamowe. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą odnośniki zawarte w reklamach.
 8. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 9. Operator może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§3 Konto

 1. Aplikacja umożliwia założenie Konta w Usłudze przez formularz rejestracyjny lub za pośrednictwem kont Facebook, Apple i Google.
 2. Podczas rejestracji Konta w Usłudze Użytkownik udostępnia Operatorowi swój adres e-mail, równocześnie wyrażając zgodę na otrzymywanie od Operatora na ten adres informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Usługi, informacji o nowych funkcjach dostępnych w Usłudze oraz informacji mających charakter reklamowy.
 3. Adres e-mail użytkownika nie jest w żaden sposób prezentowany publicznie w Usłudze. Adres ten jest wykorzystywany jedynie w celach wymienionych w regulaminie usługi.
 4. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail.
 5. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą odnośnik umożliwiający aktywację Konta w Usłudze.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 7. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wraz ze zgromadzonymi danymi osobowymi za pomocą funkcji dostępnej po zalogowaniu w Aplikacji.
 8. Operator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo do usunięcia Konta i Treści Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od rejestrujących się w Usłudze Użytkowników.
 3. Podczas rejestracji Konta w Usłudze wymagane są adres e-mail, imię i nazwisko, płeć oraz waga. Dane te są niezbędne do świadczenia usługi.
 4. Adres e-mail użytkownika nie jest w żaden sposób prezentowany publicznie w Usłudze.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • założenie Konta w Usłudze;
  • świadczenie przez Operatora w ramach Usługi usług drogą elektroniczną;
  • analizowania i zarządzania aktywnością Użytkownika w celem dostosowania usług i treści do indywidualnych preferencji;
  • prowadzenia działań marketingowych.
 6. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Operator nie sprzedaje i nie użycza powierzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom, firmom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§5 Treści

 1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie Treści Użytkownika.
 2. Użytkownik może umieszczać w Usłudze wyłącznie Treści Użytkownika, których jest autorem oraz posiada do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe.
 3. Użytkownik udziela Operatorowi bezwarunkowej i nieodpłatnej zgody na prezentowanie Treści Użytkownika w Aplikacji oraz w Serwisie www.
 4. Umieszczanie zdjęć przedstawiających wizerunek innych osób wymaga od Użytkownika posiadanie odpowiednich zgód określonych przez prawo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.
 5. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych w skutek publikacji Treści Użytkownika, Użytkownik pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Operator w związku z roszczeniami.
 6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników przekazów reklamowych oraz informacji o charakterze komercyjnym.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści bez podania przyczyny.
 8. Dane lokalizacyjne Użytkownika zarejestrowane w Aplikacji mogą zostać wykorzystane anonimowo w celu analizy statystycznej przebytych tras oraz służyć do weryfikacji przebiegu szlaków turystycznych używanych w Usłudze.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną.
 3. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usługi Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.